குறள் சுவை அறிவோம்

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூவும் மழை.உணவு உற்பத்தி செய்யும் புவியில் வானத்தைப் பார்த்து இருப்பவர்க்கு நிலுவையில் பரவலாக வெண்மையாக அசைந்து பெய்யும் மழை

Share this Post:

எழுதியவர் மல்லிகா

உங்களுடைய கருத்து