எழுத்தாளர்கள்
0

சோம சந்திரன்

பெயர் சோம. சந்திரன் தந்தை -ஆறு. சோமசுந்தரம் ஆசாரியார் தாய் –வேலு அம்மாள். .பிறந்தது 1952-ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு மாதம் 4 ஆம் தேதி பிறந்த ஊர்…

கட்டுரைகள்
0

நான் ஏன் எழுதுகிறேன் -ச. ம. பாலகிருஷ்ணன் எம்.ஏ.

பள்ளிக்கூடத்தில் நான் படிக்கும் போது விடுமுறை நாட்களில் வீட்டில் நடக்கும் பலவகை திறனாய்வு போட்டிகளில் அண்ணன்களுடன் கலந்து கொண்டு நானும் நல்ல கருத்துக்களைச் சொல்வேன்.எழுதுவேன். .நான் கூறியவைகளில் …

0

சோம சந்திரன்

பெயர் சோம. சந்திரன் தந்தை -ஆறு. சோமசுந்தரம் ஆசாரியார் தாய் –வேலு அம்மாள். .பிறந்தது 1952-ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு மாதம் 4 ஆம் தேதி பிறந்த ஊர்…