211-ஆனந்தம் மனதில் அடைபட்ட போது அசுரன் தோன்றி அழிப்பான். 212-மரியாதை வார்த்தை மனதின் பக்குவம் மதித்தால் உறவும் பக்கம். 213-பண்பின் வளர்ச்சி பேச்சில் தெரியும் பக்குவமாய் நடக்க உதவும்.214- சாக்கு சொல்பவன்…