திணை வீட்டு முருகன் நீயே!       திறமை தருபவன் நீயே! சாணை தீட்டும் கருவி நீயே!      சாதிக்க வைப்பவன் நீயே!இணை இல்லா முருகன் நீயே !       இன்னல்…

திணை வீட்டு முருகன் நீயே!       திறமை தருபவன் நீயே! சாணை தீட்டும் கருவி நீயே!      சாதிக்க வைப்பவன் நீயே!இணை இல்லா முருகன் நீயே !       இன்னல்…

திணை வீட்டு முருகன் நீயே!       திறமை தருபவன் நீயே! சாணை தீட்டும் கருவி நீயே!      சாதிக்க வைப்பவன் நீயே!இணை இல்லா முருகன் நீயே !       இன்னல்…

திணை வீட்டு முருகன் நீயே!       திறமை தருபவன் நீயே! சாணை தீட்டும் கருவி நீயே!      சாதிக்க வைப்பவன் நீயே!இணை இல்லா முருகன் நீயே !       இன்னல்…

திணை வீட்டு முருகன் நீயே!       திறமை தருபவன் நீயே! சாணை தீட்டும் கருவி நீயே!      சாதிக்க வைப்பவன் நீயே!இணை இல்லா முருகன் நீயே !       இன்னல்…

திணை வீட்டு முருகன் நீயே!       திறமை தருபவன் நீயே! சாணை தீட்டும் கருவி நீயே!      சாதிக்க வைப்பவன் நீயே!இணை இல்லா முருகன் நீயே !       இன்னல்…

திணை வீட்டு முருகன் நீயே!       திறமை தருபவன் நீயே! சாணை தீட்டும் கருவி நீயே!      சாதிக்க வைப்பவன் நீயே!இணை இல்லா முருகன் நீயே !       இன்னல்…

Recent Videos