0

ஆறு எழுத்து மந்திரம்

**ஓம் சரவணபவ ” என்ற ஆறு எழுத்து மந்திரம்மூச்சு – தியானப் பயிற்சி செய்த பலன் கிடைக்கும் **-கவிஞர் ச. மல்லிகா ,19.7.2020சிந்தனை துளி”சோம்பலும் , புலம்பலும்…

0

ஆறு எழுத்து மந்திரம்

**ஓம் சரவணபவ ” என்ற ஆறு எழுத்து மந்திரம்மூச்சு – தியானப் பயிற்சி செய்த பலன் கிடைக்கும் **-கவிஞர் ச. மல்லிகா ,19.7.2020சிந்தனை துளி”சோம்பலும் , புலம்பலும்…

0

ஆறு எழுத்து மந்திரம்

**ஓம் சரவணபவ ” என்ற ஆறு எழுத்து மந்திரம்மூச்சு – தியானப் பயிற்சி செய்த பலன் கிடைக்கும் **-கவிஞர் ச. மல்லிகா ,19.7.2020சிந்தனை துளி”சோம்பலும் , புலம்பலும்…

0

ஆறு எழுத்து மந்திரம்

**ஓம் சரவணபவ ” என்ற ஆறு எழுத்து மந்திரம்மூச்சு – தியானப் பயிற்சி செய்த பலன் கிடைக்கும் **-கவிஞர் ச. மல்லிகா ,19.7.2020சிந்தனை துளி”சோம்பலும் , புலம்பலும்…